De Trudy's Cycling Team

Clubreglement1. Doelstelling


1.1 Het Trudy's Cycling Team wil in de eerste plaats een club zijn van vrienden die samen gaan fietsen. Van elk lid wordt dan ook het nodige respect ten opzichte van elkaar verwacht. Ook ten opzichte van de club op zich verwachten wij als bestuur dat elk lid de nodige loyaliteit zou betonen.


1.2 Iedereen, ongeacht geslacht, filosofische of ideologische overtuiging kan toetreden tot de club.(inschrijvingen seizoen 2018 afgesloten). Er is geen leeftijdsgrens vastgelegd om lid te worden, maar de minderjarigen vallen wel onder de volledige verantwoordelijkheid van hun ouders en dienen een schriftelijke toelating te hebben van één de ouder(s) samen met een kopie van de familiale verzekering.


1.3. Het devies van de club is: samen uit, samen thuis. Wat er ook gebeurt: er wordt steeds gewacht (en zeker op de top van een helling).


2. Bestuur


2.1. Het bestuur bestaat uit 8 leden en is als volgt samengesteld: Jean-Claude Sculier (voorzitter), Tonny Van Keymeulen (onder-voorzitter), Steven Chavatte (secretaris), Chris Lievens (penningmeester), Tim Van Ongeval (Webmaster), Sven Wicheler,Kris Van Weyenberg en Lowie Vanderlinden.


2.2. Het bestuur en/of baankapiteins kunnen niet verantwoordelijk gesteld worden voor gebeurlijke ongevallen, indien deze voortvloeien uit persoonlijke initiatief van een clublid of door zijn/haar onverantwoord fietsgedrag.


2.3. Enkel het bestuur kan artikels van het clubreglement wijzigen, schrappen of toevoegen.


2.4. Het bestuur zorgt tijdig voor een jaarkalender. Wijzigingen op de voorgelegde jaarkalender kunnen alleen mits voorlegging aan en goedkeuring van het bestuur.


2.5. Meningsverschillen en kritiek op de werking horen niet thuis in de "wandelgangen". Het bestuur is de enige en de geschikte plaats om deze zaken te bespreken. Elk lid met een idee, een suggestie, een voorstel of kritiek kan dit dan ook op eenvoudige vraag steeds komen toelichten op een bestuursvergadering. Bij dringende gebeurtenissen kan steeds een speciale bestuursvergadering samengeroepen worden.


3. Algemene Vergadering


3.1. Er vinden regelmatig algemene ledenvergaderingen plaats. Elk lid wordt tijdig in kennis gesteld van de concrete datum van deze vergaderingen zodat het lid zeker kan aanwezig zijn.


3.2. Het bestuur volgt de nieuwe trends en aanbevelingen (bv op basis van een enquête). Het clubreglement kan dus m.a.w. steeds aangepast worden. Nieuwe regels met grote impact zijn evenwel slechts geldig na goedkeuring van het aangepaste reglement op de algemene ledenvergadering.


4. Leden


4.1. Lidgeld bedraagt 50 Euro.


4.2. Elkeen die tijdens het fietsen in groep opzettelijke daden stelt die de veiligheid van leden in het gedrang kunnen brengen, kan door het bestuur gesanctioneerd en uitgesloten worden.


4.3. Om de verplichtingen naar onze sponsors na te komen, worden de leden geacht om tijdens het seizoen de volledige actuele uitrusting van de club te dragen, dwz. broek, shirt en/of vest.


5. Ritten


5.1. Het officiële seizoen loopt vanaf de eerste zondag van maart tot en met de eerste zondag van oktober.


5.2. We onderscheiden twee groepen. De masters rijden gemiddeld 50km aan een gemiddelde 23 km/u) en vertrekken wekelijks om 9.00u. De Elites rijden gemiddeld 70km aan een gemiddelde 27km/u en vertrekken om 9.00u. Vanaf april is dit 8u30.


5.3. Er wordt steeds vertrokken en aangekomen aan het clublokaal. Er wordt steeds stipt vertrokken op de afgesproken plaats en uur.


5.4. Het bestuur kan evenwel beslissen om dit vertrekuur in bepaalde gevallen (bv. speciale rit) aan te passen.


5.5. Speciale of meerdaagse ritten worden steeds vooraf aangekondigd zodat iedereen eraan kan deelnemen.


5.6. Het lid/leden die het parcours uitstippelt, bepaalt die rit van start tot finish. Dit gegeven moet door alle deelnemende leden gerespecteerd worden.


5.7. Het dragen van een helm is verplicht. Indien er toch een ongeval zou gebeuren met een fietser zonder valhelm zal de club zich distantiëren van dit ongeval.


5.8. Iedere deelnemer wordt verzocht om minstens één reserveband of tube bij te hebben.


5.9. Om opgenomen te worden in de kilometerstand moeten de leden aanwezig zijn op het afgesproken uur en ook het parcours afleggen zoals opgesteld.

Uitzondering: Indien er zich bij het vertrek van de rit, slechts 1 deelnemer zou aanbieden, mag deze de rit rijden. Na de rit moet hij zich melden in het lokaal en ook vertrekken moet op het voorziene uur gebeuren zoals vermeld op de kalender. Deze is niet verplicht om het opgegeven parcours te volgen (aangezien de gpsmachinekes beperkt zijn), hij mag een rit naar keuze rijden, hij kan echter niet meer km krijgen dan de opgegeven kilometers op de kalender. Indien hij minder km zou afhaspelen, hopen we op de eerlijkheid van de Trudyaan. Indien het bestuur na onderzoek toch ontdekt dat er meer km worden opgegeven dan gereden, dan zal de Trudyaan een sanctie krijgen door middel van de eerst volgende 5 ritten niet opgenomen te worden in de kilometerstand. Indien dit meerdere malen zou gebeuren, kan het bestuur na overleg overgaan tot een uitsluiting voor de rest van het seizoen.